Naziv firme:
AUTO SERVIS SENKOVIC
Sjedište firme:
TITOVA 108
BA-76290 ODZAK
Pravna forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: